Ein Todesfall infolge von latentem Aneurysma arteriae vertebralis